Díolúintí

Note
Tá na cineálacha iompair seo a leanas díolmhaithe ón gceanglas maidir le ceadúnas oibreora a shealbhú i gcomhair oibríochtaí náisiúnta sa Stát:
 • Eallach, caoirigh, muca, móin a iompar
 • Ainmhithe beo a iompar ó fheirmeacha chuig margaí áitiúla agus vice versa nó ó mhargaí chuig seamlais áitiúla
 • Bainne a iompar chuig uachtarlann nó chuig stáisiún deighilte uachtair
 • Bainne deighilte a iompar ó uachtarlann nó ó stáisiún deighilte uachtair
 • Coimeádáin bhainne a iompar chuig uachtarlann nó chuig stáisiún deighilte uachtair nó ó uachtarlann nó ó stáisiún deighilte uachtair
 • Cruithneacht, coirce nó eorna nua-bhainte a iompar i rith na tréimhse ón 1 Lúnasa go dtí an 30 Samhain gach bliain, ó fheirm chuig ionad stórála, bailithe nó próiseála
 • Iompar ócáideach earraí arna n-iompar chuig aerfoirt nó uathu i gcás atreorú a bheith curtha ar aersheirbhísí
 • Iompar bagáiste-
  • i leantóirí atá cúpláilte le feithiclí ina n-iompraítear paisinéirí, nó
  • chuig aerfoirt nó uathu
 • Iompar post
 • Iompar feithiclí ar bhain damáiste nó cliseadh dóibh
 • Iompar bruscair agus séarachais
 • Iompar conablach ainmhithe chun iad a dhiúscairt
 • Iompar beach nó gealóga éisc
 • Iompar airteagal atá de dhíth le haghaidh cúraim liachta i gcás faoisimh éigeandála agus go háirithe le haghaidh faoisimh i gcás tubaistí nádúrtha
 • Iompar earraí a ndéantar mar gheall ar a luach iad a iompar i bhfeithiclí atá déanta go speisialta agus a mbíonn póilíní nó gardaí slándála eile á dtionlacan
 • Iompar sochraide
 • earraí i mótarfheithiclí i gcás go gcomhlíontar na coinníollacha seo a leanas:
  • is maoin de chuid an ghnóthais na hearraí atá á n-iompar nó is earraí iad a rinne an gnóthas a dhíol, a cheannach, a ligean ar fruiliú nó a fhruiliú, a tháirgeadh, a bhaint, a phróiseáil nó a dheisiú;
  • is í críoch an turais na hearraí a iompar chun an ghnóthais nó uaidh nó iad a aistriú laistigh den ghnóthas nó lasmuigh de dá riachtanais féin;
  • is fostaithe de chuid an ghnóthais a thiomáineann mótarfheithiclí a úsáidtear don iompar sin;
  • tá na feithiclí ina n-iompraítear na hearraí ar úinéireacht ag an ngnóthas nó ceannaithe aige ar théarmaí iarchurtha
  • níl iompar ach coimhdeach le gníomhaíochtaí foriomlána an ghnóthais
 • Iompar páirteanna breise do shoithí farraige agus d’aerárthaí
 • Idirthuras, i staid neamhualaithe, feithicle a úsáidtear chun earraí a iompar agus lena mbeartaítear feithicil a ionadú atá tagtha chun bheith ina feithicil nach féidir a sheirbhísiú i mBallstát seachas an Ballstát ina bhfuil sí cláraithe, agus leanúint, ag an bhfeithicil chliste, den iompar faoi chlúdach údaraithe a eisíodh i gcomhair na feithicle atá tagtha chun bheith ina feithicil nach féidir a sheirbhísiú.
 • Iompar réad agus saothar ealaíne lena dtaispeáint nó chun críocha trádála
 • Iompar ócáideach réad agus ábhar chun críocha poiblíochta nó faisnéise go heisiach
 • Iompar ábhair, maoine agus ainmhithe chun taibhithe amharclainne, ceoil nó scannáin nó ócáidí spóirt, sorcas, taispeántas nó aontaí nó uathu, nó chun déanamh craoltaí raidió nó teilifíse nó scannán nó uathu
 • Iompar paisinéirí chun na hoibre nó uaithi i bhfeithiclí atá ar úinéireacht ag a bhfostóirí
 • Iompar daoine chun scoile nó uaithi, nó i gcúrsa gníomhaíochtaí scoile nó gníomhaíochtaí coimhdeacha, nó i ndáil leis an gcéanna, i bhfeithiclí atá ar úinéireacht ag an scoil
 • Iompar paisinéirí seachas le haghaidh brabúis i bhfeithiclí atá ar úinéireacht ag eagraíochtaí saorálacha
 • Iompar earraí ag gnóthais atá ag gabháil don tslí bheatha arb éard í oibreoir tarlaithe Bóthair trí mhótarfheithiclí nó cónaisc feithiclí amháin, ar mótarfheithiclí nó cónaisc feithiclí iad nach mó ná 3.5 tonna a mais ualaithe incheadaithe.
 • Iompar paisinéirí ag gnóthais atá ag gabháil do sheirbhísí iompair paisinéirí Bóthair go heisiach chun críocha neamhthráchtála.