Foirmeacha Ceadúnaithe Iompair

Note
Déileálann an tAonad Ceadúnú Oibreora um Iompar Bóthair sa Roinn Iompair go formhór le hiarratais ar Cheadúnais Oibreora Tarlaithe Bóthair agus ar Cheadúnais Oibreora um Iompair Paisinéirí Bóthair. Ina theannta sin, tugaimid údarú maidir le feithiclí a chur leis na ceadúnais sin, feithiclí nua a chur in ionad feithiclí atá ar na ceadúnais sin cheana féin agus feithiclí a bhaint de na ceadúnais sin. Ní mór duit ceadúnas oibreora a bheith agat más rud é:

  • go n-iompraíonn tú earraí ar fruiliú nó ar luaíocht i bhfeithicil ag a bhfuil meáchan uasta údaraithe os cionn 3.5 tona, nó
  • go n-iompraíonn tú paisinéirí ar fruiliú nó ar luaíocht i bhfeithicil atá tógtha agus trealmhaithe sa chaoi go bhfuil sí oiriúnach chun 9 bpaisinéirí nó níos mó a iompar.

Sna táblaí thíos, tugtar achoimre maidir leis na ceadúnais agus na doiciméid a eisímid. Má bhíonn aon cheisteanna agat faoi cheadúnú oibreoirí, déan teagmháil linn le do thoil trí úsáid a bhaint as na mionsonraí a thaispeántar sa roinn dar teideal 'Déan Teagmháil Linn'€™. Is é atá san aidhm atá againn ná faisnéis shoiléir chuiditheach a sholáthar agus próiseas iarratais atá simplí agus éasca lena úsáid a chur ar fáil - má bhíonn aon mholtaí agat chun an láithreán a fheabhsú, cuir in iúl dúinn iad, le do thoil. Chun breathnú ar dhoiciméid agus/nó chun doiciméid a phriontáil i bhformáid PDF, ní mór duit Adobe Acrobat Reader a bheith agat. Is féidir leat Adobe Acrobat Reader a íoslódáil saor in aisce anseo.

Tarlú Bóthair

An Doiciméad Cuspóir Nasc
Ceadúnas Náisiúnta Oibreora Tarlaithe Bóthair Chun rochtain a fháil, in Éirinn amháin, ar ghairm an oibreora tarlaithe Bóthair. Foirm Iarratais RHOL
Ceadúnas Idirnáisiúnta Oibreora Tarlaithe Bóthair Chun rochtain a fháil, in Éirinn agus san AE, ar ghairm an oibreora tarlaithe Bóthair agus eisítear an ceadúnas seo in éineacht leis an gCeadúnas Comhphobail. Foirm Iarratais RHOL
Treoir maidir le Ceadúnú Oibreora Tarlaithe Bóthair Eolas ar a riachtanais Ceadúnas Oibreora Tarlaithe Bóthair agus conas a chur i gcrích ar an bhfoirm iarratais. Treoirlínte RHOL

Application for additional Euro Safe Certificates for vehicle and/or trailer
Ceadúnas ECMT (Comhairle Eorpach na nAirí Iompair) Le haghaidh iompair idirnáisiúnta earraí Bóthair, ar fruiliú nó ar luaíocht, ag oibreoir iompair atá bunaithe i dtír is ball de ECMT agus eisítear é ar bhonn córais cuóta. Iarratas ar Cheadúnas ECMT

Iarratas ar Dheimhniú Slán Euro III; IV; V: VI; nó EEV
Cead Déthaobhach Le haghaidh oibríochtaí iompair chuig an mBealarúis nó chuig an Rúis. Déan teagmháil leis an Aonad RTOL
Doiciméad maidir le Comhréireacht Táirgeachta (COP) Le linn dóibh oibríochtaí iompair idirnáisiúnta a sheoladh, moltar do thiománaithe doiciméad COP a bheith á iompar acu ar doiciméad é ina dtaispeántar astaíochtaí NOx. Imríonn astaíochtaí tionchar ar na muirir a ghearrtar ar dhola-bhóithre. Iarratas ar Dhoiciméad COP
Fianú Tiománaithe Maidir le tiománaí atá ag gabháil d’iompar earraí a thagann faoi réir Ceadúnais Comhphobail, ar tiománaí é is náisiúnach de chuid tíre nach ballstát den AE í agus é nó í ar fostú ag oibreoir iompair Bóthair as ballstát, is ceart dó nó di fianú tiománaí a bheith aige nó aici chun a dheimhniú go bhfuil sé nó sí ar fostú i gcomhréir leis na forálacha reachtacha iomchuí, agus i gcomhréir leis na forálacha eile, atá i bhfeidhm sa bhallstát sin. Iarratas ar Fhianú Tiománaí

Iompar Paisinéirí Bóthair

An Doiciméad Cuspóir Nasc
Ceadúnas Náisiúnta Oibreora um Iompair Paisinéirí Bóthair Chun rochtain a fháil, in Éirinn amháin, ar ghairm an oibreora iompair paisinéirí Bóthair. Foirm Iarratais RPTOL
Ceadúnais Idirnáisiúnta Oibreora um Iompair Paisinéirí Bóthair Chun rochtain a fháil, in Éirinn agus san AE, ar ghairm an oibreora iompair paisinéirí Bóthair agus eisítear an ceadúnas seo in éineacht leis an gCeadúnas Comhphobail. Foirm Iarratais RPTOL
Treoir maidir le Ceadúnú Oibreora um Iompar Paisinéirí Bóthair Eolas ar a riachtanais Ceadúnas Oibreora um Iompar Paisinéirí Bóthair agus conas a chur i gcrích ar an bhfoirm iarratais. Treoirlínte RPTOL

Doiciméid Eile

An Doiciméad Cuspóir Nasc
Doiciméid Cheadúnais Ionaid Is féidir doiciméid cheadúnais ionaid a eisiúint i gcás ina gcailltear nó ina ndíothaítear na doiciméid bhunaidh. Iarratas ar Dhoiciméad Ceadúnais Ionaid
Cead Sealadach d'Fheithicil Ionaid Lena úsáid i gcás ina bhfuil feithicil atá údaraithe ar cheadúnas oibreora á deisiú agus go bhfuil feithicil eile le húsáid mar fheithicil ionaid shealadach. Bíonn an cead seo bailí in Éirinn amháin agus bíonn sé bailí ar feadh tréimhse nach faide ná 21 lá. Iarratas ar Cead chun Feithicil eile a chur in ionad Feithicle atá á Deisiú
Cead Sealadach (Bás nó Éagumas) I gcás ina bhfaigheann sealbhóir ceadúnais oibreora bás, nó go dtagann sé nó sí chun bheith éagumasach, trí easláinte, chun an oibríocht iompair a sheoladh, is féidir le duine atá bainteach leis an ngnó iarratas a dhéanamh ar chead chun an oibríocht a sheoladh ar feadh tréimhse suas go bliain amháin. Iarratas ar Chead Sealadach chun Oibríocht um Iompar Paisinéirí Bóthair a sheoladh

Iarratas ar Chead Sealadach chun Oibríocht Tarlaithe Bóthair a sheoladh

Doiciméid a bhaineann le hAthruithe ar Cheadúnas oibreora

An Doiciméad Cuspóir Nasc
Feithicil a Athrú Iarratas chun feithicil eile a chur leis do cheadúnas, feithicil eile a chur in ionad feithicle atá ar do cheadúnas cheana féin nó feithicil a bhaint de do cheadúnas. Feithicil a Athrú
Seoladh a Athrú Iarratas chun an seoladh ar do cheadúnas a athrú. Seoladh a Athrú
Bainisteoir Iompair a Athrú Iarratas chun an bainisteoir ar do cheadúnas a athrú nó chun bainisteoir iompair breise a ainmniú. Bainisteoir Iompair a Athrú
Ball atá ainmnithe ar an gCeadúnas a Athrú Iarratas chun stiúrthóir/rúnaí/ball coiste ar do cheadúnas a athrú. Ball atá ainmnithe ar an gCeadúnas a Athrú
Ainm an Oibreora a Athrú Iarratas chun ainm an oibreora ar do cheadúnas a athrú. (Nóta: Féadfar ainm an oibreora a athrú i gcás ina gcláraíonn cuideachta athrú ainm na cuideachta nó i gcás ina dtagann athrú ar ainm duine mar thoradh ar phósadh nó trí ghníomhas aonpháirtí. Ní féidir ceadúnas a aistriú chuig cuideachta dhifriúil ná chuig duine difriúil). Ainm an Oibreora a Athrú