Naisc

Note
Is féidir leat rochtain a fháil ar fhaisnéis faoi roinnt eagraíochtaí agus comhlachtaí a bhfuil baint acu leis an earnáil iompair trí leas a bhaint as na naisc anseo thíos.

Ranna agus Gníomhaireachtaí Rialtais

An tÚdarás Náisiúnta Iompair


http://www.nationaltransport.ie
- An earnáil feithiclí beaga seirbhíse poiblí (i.e. tacsaithe, fruilcharranna agus limisíní) agus ceadúnú bealaí bus.

An tÚdarás um Shábháilteacht ar Bhóithre


http://www.rsa.ie
- Forfheidhmiú maidir le nithe a bhaineann le hoibreoirí iompair Bóthair, rialacháin a bhaineann le tacagraif dhigiteacha agus uaireanta tiománaithe, tástáil agus caighdeáin feithiclí, cineál-cheadú feithiclí, tástáil tiománaithe, faisnéis faoi shábháilteacht ar bhóithre.

Chartered Institute of Logistics and Transport


http://www.cilt.ie
- Cúrsaí agus scrúduithe as a leanann Deimhniú Inniúlachta Gairmiúla i dTarlú Bóthair nó in Iompar Paisinéirí Bóthair.

An tÚdarás Sláinte agus Sábháilteachta


http://www.hsa.ie
- earraí contúirteacha Bóthair (ADR).

Cáin Mótar Ar Líne


http://www.motortax.ie/OMT/changeLocMenu.do?page=home
- Clárú úinéireachta feithicle agus mótarcháin

An Garda Síochána


http://www.garda.ie
- Ceadúnais do Mhórfheithiclí Seirbhíse Poiblí – Oifig na gCarráistí, Seantrabh, Baile Átha Cliath 9 Teil. 01 666 4115/-4116/-4117/-4118
Forfheidhmiú rialachán um thrácht ar bhóithre – An Roinn Tráchta, Caisleán Bhaile Átha Cliath, Baile Átha Cliath 2. Teil. 01 666 9800
 

Gníomhaireachtaí de chuid an AE agus na Ríochta Aontaithe

Driver and Vehicle Licensing Northern Ireland


https://www.nidirect.gov.uk/articles/goods-vehicle-operator-licensing
- Ceadúnú Oibreoirí i dTuaisceart Éireann.

Vehicle and Operator Services Agency (VOSA)


http://www.dft.gov.uk/vosa
- Caighdeáin ródacmhainneachta d'fheithiclí agus comhlíonadh ar thaobh oibreoirí agus tiománaithe sa Ríocht Aontaithe.

European Union Transport Web Page


http://europa.eu/pol/trans/index_ga.htm
- acmhainn ghréasáin de chuid an AE agus naisc le fáil ann le beartais iompair, le reachtaíocht iompair agus le heagraíochtaí iompair.

International Road Transport Union


http://www.iru.org
- Cónaidhm cumann náisiúnta iompair d’oibreoirí busanna, cóistí, tacsaithe agus trucailí ar fud an domhain.

International Transport Forum


http://www.internationaltransportforum.org
- Eagraíocht iompair idir-rialtasach faoin OECD agus 54 thír mar bhaill inti.
 

Eagraíochtaí Earnála Príobháidí

Irish Road Haulage Association


http://www.irha.ie
- Comhlacht ionadaitheach don tionscal tarlaithe Bóthair.

Freight Transport Association Ireland


http://www.ftai.ie
- Comhlacht ionadaitheach don tionscal tarlaithe Bóthair.

Irish International Freight Association


http://www.iifa.ie
- Comhlacht ionadaitheach i gcomhair lastas a sheoladh ar aghaidh.

Private Coach Bus Owners Alliance


http://www.pcboa.ie
- Comhlacht ionadaitheach don tionscal iompair paisinéirí Bóthair.

Coach Tourism & Transport Council of Ireland


http://www.cttc.ie
- Comhlacht ionadaitheach don tionscal iompair paisinéirí Bóthair.